องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานนักเรียนกองทุนการศึกษาเทคนิคโพธาราม


องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนักเรียนกองทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี


วันที่ 5 ก.ย.62 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านทักษะฝีมือเพื่อพัฒนาสู่อาชีพได้ โอกาสนี้องคมนตรีได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่คณะครู และนักเรียน โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับฟัง


สำหรับโครงการ โรงเรียนกองทุนการศึกษา เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อพระราชประสงค์ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีคืนสู่สังคม โดยจังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนในโครงการ 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง, โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง, โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา และระดับอาชีวศึกษาคือวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จะรองรับนักเรียนในโครงการฯมาเข้าศึกษาต่อ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการศึกษาที่สูงขึ้นในด้านวิชาชีพ โดยนักเรียนโครงการดังกล่าวได้แสดงนิทรรศการผลงานที่ผ่านมาให้องคมนตรีได้ทราบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผลงานทางด้านวิชาการ และการรวมกลุ่มด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการซึ่งทางวิทยาลัยยืนยันว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการเพราะเด็กเหล่านี้นอกจากทำงานได้ตามที่ต้องการแล้ว เด็กได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา เป็นคนดี และมีความกตัญญู ซึ่งเป็นหัวใจหลักของนักเรียนตามโครงการนี้ซึ่งสถานประกอบการที่รับนักเรียนเหล่านี้ต่างชื่นชมพร้อมรับเข้าทำงานทุกรุ่น

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานนักเรียนกองทุนการศึกษาเทคนิคโพธาราม องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานนักเรียนกองทุนการศึกษาเทคนิคโพธาราม Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 05, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.