ทหารช่าง ประกอบพิธีประดับยศกองหนุนพลเรือน รุ่นที่ 7


วันที่ 3 ก.ย.62  ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร  ค่ายภาณุรังษี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง กระทำพิธีประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับทหารกองหนุนพลเรือน คุณวุฒิวิชีพเฉพาะ เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 7 ประจำปี 62  โดยมี พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผลการศึกษาดีเด่นให้กับ นายชนะชล  เขียวนุ้ย  และเกียรติบัตรคุณลักษณะทางทหารดีเด่นให้กับ นายรัญชน์  ทะราช  จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่าง, กองพลพัฒนาที่ 1, มณฑลทหารบกที่ 16 ร่วมประดับยศสิบตรีและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายสิบกองหนุนพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ที่จบการศึกษา จำนวน 150 นาย             


ในโอกาสนี้เจ้ากรมการทหารช่าง ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ แก่นายสิบใหม่ทุกนาย ที่สำเร็จการศึกษา ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ไปปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ  ด้วยความขยันหมั่นเพียร ให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  ให้สำเร็จลุล่วงและสร้างชื่อเสียง ให้กับหน่วย  เหล่าทหารช่าง  และกองทัพ ตลอดจนดำรงตนอย่างประหยัด รู้จักการอดออม มีการวางแผนชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ยาเสพติดทุกชนิด จากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง ทักทายนายสิบใหม่และผู้ปกครอง  เจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมถ่ายภาพกับนายสิบใหม่ หลังจากเสร็จพิธี บรรดาญาติ พี่ น้อง และเพื่อน ๆ รวมทั้งผู้ปกครอง ต่างร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตนที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายสิบใหม่ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภายในบริเวณสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายภาณุรังษี ก่อนเดินทางกลับไปรายงานตัวและปฏิบัติงานยังหน่วยต้นสังกัดของตน


สำหรับนายสิบกองหนุนพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 7 ประจำปี 62 กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้อนุมัติให้เปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุนพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ  เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 7 ประจำปี 62 โดยเริ่มเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 6 ก.ย.62 เป็นระยะเวลา 3  เดือน  ทั้งนี้โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่าง ได้รับการแบ่งมอบทหารกองหนุนพลเรือน คุณวุฒิวิชีพเฉพาะ เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 7 ประจำปี 62  เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในส่วนสนับสนุนการช่วยรบของเหล่าทหารช่าง จำนวนทั้งสิ้น 150 นาย  และได้ดำเนินการบรรจุให้กับหน่วยต่าง ๆ ดังนี้ บรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกรมการทหารช่าง จำนวน 29 นาย, บรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกองทัพภาค จำนวน 37 นาย, บรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกองพล จำนวน 17 นาย, บรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกองทัพบก จำนวน 12 นาย และบรรจุให้กับหน่วยอื่น ๆ ของกองทัพบก จำนวน 55 นาย
ทหารช่าง ประกอบพิธีประดับยศกองหนุนพลเรือน รุ่นที่ 7 ทหารช่าง ประกอบพิธีประดับยศกองหนุนพลเรือน รุ่นที่ 7 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 03, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.