งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562


จังหวัดราชบุรีจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 “เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน สร้างสรรค์พื้นที่ชนบทสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเช้าวันนี้(13 ก.ย.62) นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 “เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน สร้างสรรค์พื้นที่ชนบทสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล การมอบเกียรติบัตรแก่เด็กดีเด่นและเยาวชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี การปาฐกถาสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ “เยาวชนจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ 2 พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล(รัชกาลที่ 8) ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์
งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 13, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.