จ.ราชบุรี จัดงานวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 20 ส.ค.62 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนางนภสร โศกกศรี วัตนธรรมจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนา สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านศาสนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยทุกองค์กรศาสนาร่วมกันดำเนินการนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา ในการแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดีและตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ


ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวัดมหาธาตุวิหาร และผู้นำศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ตลอดจนส่วนราชการสถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายศาสนิกชนทุกศาสนาเข้าร่วมงานรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ
จ.ราชบุรี จัดงานวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ จ.ราชบุรี จัดงานวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 20, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.