เปิดบ้านวิชาการ รร.ไทยรัฐวิทยา แหล่งแรกเริ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิต


วันนี้ 15 ส.ค.62 เวลา 90.00 น. ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) หมู่ 3 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562" และมีนายนพพล ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าง โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัตจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ตลอดจนฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ โดยทีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จนถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 โรงเรียนห้วยท่าช้าง และโรงเรียนหนองศรีนวล จำนวนรวม 249 คน


โดยในพิธีเปิด นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้กล่าวว่า กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) ถือเป็นการจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายส่งเสริม สนับสนุนความรู้ ความสามารถและแสดงผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน ให้ปรากฏต่อผู้ปกครองและชุมชน เปรียบได้เหมือน"แหล่งแรกเริ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในสถานศึกษา ชุมชนให้ดียิ่งขึ้นเปิดบ้านวิชาการ รร.ไทยรัฐวิทยา แหล่งแรกเริ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดบ้านวิชาการ รร.ไทยรัฐวิทยา แหล่งแรกเริ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิต Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 15, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.