ทหารช่าง จัดพิธีประดับยศให้กับนายสิบกองหนุน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 9 ประจำปี 62


วันที่ 9 ส.ค.62 กรมการทหารช่าง กระทำพิธีประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนายสิบกองหนุน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ  สโมสรนายทหารสัญญาบัตร  ค่ายภาณุรังษี  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี โดยมี พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผลการศึกษาดีเด่นให้กับ นาย ภาณุพงศ์  ดึกภุมรินทร์  และเกียรติบัตรคุณลักษณะทางทหารดีเด่นให้กับ นาย ภานุวัฒน์  สิงห์จุ้ย  จากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่าง, กองพลพัฒนาที่ 1, มณฑลทหารบกที่ 16 ร่วมประดับยศสิบตรีและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายสิบกองหนุน  ที่จบการศึกษา จำนวน 200 นาย 


ในโอกาสนี้ เจ้ากรมการทหารช่าง  ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ แก่นายสิบใหม่ทุกนายที่สำเร็จการศึกษา ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ไปปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยความขยันหมั่นเพียร ให้การปฏิบัติภารกิจต่าง  ๆ  ให้สำเร็จลุล่วงและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วย เหล่าทหารช่าง และกองทัพ  ตลอดจนดำรงตนอย่างประหยัด รู้จักการอดออม มีการวางแผนชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ยาเสพติดทุกชนิด


จากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง ทักทายนายสิบใหม่และผู้ปกครอง  เจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมถ่ายภาพกับนายสิบใหม่ หลังจากเสร็จพิธี บรรดาญาติ พี่ น้อง และเพื่อน ๆ รวมทั้งผู้ปกครอง ต่างร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตนที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายสิบใหม่ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภายในบริเวณสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายภาณุรังษี ก่อนเดินทางกลับไปรายงานตัวและปฏิบัติงานยังหน่วยต้นสังกัดของตน


สำหรับนายสิบกองหนุน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้อนุมัติให้เปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 โดยเริ่มเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ได้รับการแบ่งมอบทหารกองหนุน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในส่วนกำลังรบ  และส่วนสนับสนุนการรบ จำนวนทั้งสิ้น 200 นาย และได้ดำเนินการบรรจุให้กับหน่วยต่าง ๆ โดยบรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกรมการทหารช่าง จำนวน 28 นาย, บรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกองทัพภาค จำนวน 47 นาย, บรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกองพล จำนวน 59 นาย, บรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกองทัพบก จำนวน 17 นาย, บรรจุให้กับหน่วยอื่น ๆ ของกองทัพบก จำนวน 49 นาย


ทหารช่าง จัดพิธีประดับยศให้กับนายสิบกองหนุน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 9 ประจำปี 62 ทหารช่าง จัดพิธีประดับยศให้กับนายสิบกองหนุน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 9 ประจำปี 62 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 09, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.