ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 3 ติดตามงานที่จังหวัดราชบุรี


วันที่ (1 ส.ค. 62) นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 พร้อมนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและสรุปผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวาระที่ติดตามในครั้งนี้ ประกอบด้วย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระบวนการ Government Innovation Lab “ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการตักดินลูกรังและทรายริมแม่น้ำลำภาชี”


ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายคณะจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนันสนุนงบประมาณงบกลางฯ ตามอำนาจของ รองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและลงพื้นที่พบประชาชนตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อ.บ้านคา และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านคาวิทยา-ชายห้วย หมู่ที่ 1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 3 ติดตามงานที่จังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 3 ติดตามงานที่จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 01, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.