สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จัดอบรม และบันทึกข้อตกลง (MOU)


สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จัดบันทึกข้อตกลง ม.เชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร วันที่ 8 ก.ค. 62 ทีโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จัดอบรมสัมมนาโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้แทนสภาเกษตรกร และหน่วยงานราชการ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และผู้สนใจทั่วไป สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 800 คน


พร้อมกันนี้ยังได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต ในด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร แก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้กับเกษตรกร โดยการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัด ให้มีเป้าหมายหลักเพื่อการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และประสานการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร เชื่อมโยงแผนพัฒนาเกษตรมุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี การผลิตและการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จัดอบรม และบันทึกข้อตกลง (MOU) สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จัดอบรม และบันทึกข้อตกลง (MOU) Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 08, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.