อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้พัฒนาตลาดเกษตรกรราชบุรี


วันที่ 12 ก.ค.62 ที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร  อ.เมือง จ.ราชบุรีนายสำราญ สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ สมาชิกวุฒิสภา พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ สมาชิกวุฒิสภา นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกันเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร จ.ราชบุรี   โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร


สืบเนื่องจากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจ.ราชบุรี  มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งตลาดเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นเกษตรกรตัวจริง ต้องมาจำหน่ายสินค้าด้วยตัวเอง โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดก่อสร้างตลาดเกษตรกรจังหวัดขึ้น บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ตั้งแต่เช้าถึงช่วงเที่ยง ตั้งแต่ปี  2557 ถึงปัจจุบัน รวมเวลา 5 ปี  โดยปี 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 15 ล้านบาท  เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 


ช่วงที่ผ่านมามีผู้บริโภคให้การตอบรับดี มีผู้บริโภคมาเลือกซื้อสินค้าประมาณสัปดาห์ละ 800-1,000 คน ยอดจำหน่ายประมาณ 225,000 บาท ต่อสัปดาห์ รวมระยะเวลา 5 ปี มียอดจำหน่ายรวมประมาณ 40 ล้านบาท มีร้านค้ามาร่วมจำหน่ายจำนวน 34 ร้าน  แบ่งโซนร้านค้าออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน A มีสินค้าประเภทประมงและแปรรูป  โซน B สินค้าพืชผักผลไม้ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  และเกษตรอินทรีย์  โซน C สินค้าปศุสัตว์และแปรรูป และโซนC  เป็นสินค้าแปรรูปอื่น รวม 80 ร้าน   ซึ่งเป็นนโนบายที่พัฒนาการเกษตรกร มุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก เรื่องลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อหน่วย  การบริหารจัดการ และการวางแผนการผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่เข้าสู่ตลาดเกษตรกร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้พัฒนาตลาดเกษตรกรราชบุรี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้พัฒนาตลาดเกษตรกรราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 12, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.