บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ


โรงเรียนบรรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัด พิธีปลงผมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งบวรพระพุทธศาสนา อันเป็นที่เคารพศรัทธา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชาติ ให้รุ่งเรืองถาวร  วันที่ 30 ก.ค.62  ที่โรงเรียนบรรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายเฉลา พวงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปลงผมบรรพชาเพื่อสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยมีนายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการ ร.ร. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยการจัดพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอน ฝึกวัตรปฏิบัติที่ดีงามรู้จักการครองตน ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีเหตุมีผล และยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งองคค์พระศาสดา เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งบวรพระพุทธศาสนา อันเป็นที่เคารพศรัทธา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชาติ ให้รุ่งเรืองถาวรและเป็นแบบอย่าง ในการประกอบกิจกรรมอันดีงามแก่สังคมทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความสมานสามัคคี เชื่อมโยงสำพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กรผู้ปกครอง และสถานศึกษา ตลอดจนเพิ่มพูนสายใยความรักความผูกพันของสถาบันครอบครัว


สำหรับการบรรชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ วัดอัมรินทราราม จังหวัดราชบุรี  ในครั้งนี้   มีนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้าร่วมบรรพชาจำนวนทั้งสิ้น 51 คน โดย ทำพิธีปลงผมนาค และขบวนแห่รอบพระอุโบสถเข้าทำพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฟื้นฟูพระศาสนาพุทธศาสนา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยะธรรมสำนึกในความเป็นไทย มีจิตใจเป็นสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง และเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยการปฎิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัยเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจต่อชุมชนและครอบครัวอีกด้วย

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ    Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 30, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.