ราชบุรี จัดพิธีรับ-มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.


วันที่ 25 ก.ค.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่อาคารภายในที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ได้จัดพิธีรับ-มอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”(หมวก ผ้าพันคอจิตอาสา) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 20 ก.ค.62 ให้แก่ผู้ที่สมัครจิตอาสา 1,137 คน ที่ประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพ่อค้าประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา โดยมีประชาชนจิตอาสาที่ลงทเบียนจิตอาสาใหม่ ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.62 จำนวนมากพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง เข้ารับสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยพระราชทานจิตอาสา ได้กล่าวแนะนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้ประชาชนผู้สมัครได้รับทราบว่า กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เป็นบุคคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานราชการในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การซ่อมบำรุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ โดยแต่งเครื่องแบบของกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และบัตรประจำตัวกำลังพลจิตอาสา ซึ่งควรติดตัวมาด้วยทุกครั้งในการร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดราชบุรีในพื้นที่เขตอำเภอเมืองราชบุรี มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพ่อค้าประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ลงชื่อผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รอบแรก ระหว่างวันที่ 15 - 20 ก.ค.62 จำนวน 1,137 คน และยังขยายเวลาเปิดรับผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รอบสอง ระหว่างวันที่ 21 - 31 ก.ค.62 อีกด้วยราชบุรี จัดพิธีรับ-มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ราชบุรี จัดพิธีรับ-มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 25, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.