วัดพระศรีอารย์ จัดปฏิบัติธรรม อุปสมบทหมู่ แต่งอ้อเจ้าร่วมแห่นาค


เวลา 14.00 น. วันที่ 30 มิ.ย.62 ที่วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พระครูวิทิตวัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ ได้จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรม และอุปสมบทหมู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลโท ภัทรวรรธ คงพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในพิธีมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้า นักศึกษา และประชาชน ร่วมแต่งชุดอ้อเจ้าเข้าพิธี และเข้าร่วมแห่นาคเข้าพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน เป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้เนื่องด้วยปีพุทธศักราช 2562 เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ที่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เหล่าพสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางคณะสงฆ์ โดยมติมหาเถรสมาคม จึงจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


โดยวัดพระศรีอารย์ เป็นพุทธศาสนาศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทยใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แห่งหนึ่ง ทางคณะสงฆ์จึงได้กำหนดจัดให้มีโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. ถึง วันที่ 15 ก.ค.62 โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อรวมพลังทำความดี ปลูกฝังศีลธรรม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งเป็นการประสานสัมพันธ์สามัคคีระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน


ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้จัดให้เยาวชน และประชาชนจำนวน 1,000 คน ร่วมปฏิบัติธรรม และจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุจำนวน 35 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการนี้ จะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนาศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น การสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป


พลโท ภัทรวรรธ คงพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ได้กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของพสกนิกรทั้งหลายในภูมิภาคนี้ ขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ล้วนมี จิตโสมนัส และสำนึก ในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระวริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัย เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา เนื่องในวาระเป็นศุภมงคลนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระราชกุศล ด้วยการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจผลบุญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้ พร้อมทั้งอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระบารมี แห่ง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโลกภัย และอุปอันตรายทั้งปวง พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นมิตร ทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ทั้งพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราบจิรัฐติกาล
วัดพระศรีอารย์ จัดปฏิบัติธรรม อุปสมบทหมู่ แต่งอ้อเจ้าร่วมแห่นาค วัดพระศรีอารย์ จัดปฏิบัติธรรม อุปสมบทหมู่ แต่งอ้อเจ้าร่วมแห่นาค Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 30, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.