สนง.ศาลยุติธรรม จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม


วันที่ 25 มิ.ย. 2562 ที่ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายฉัตรชัย รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี  ได้เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางสาวสุจิตรา เอี่ยมเรือง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน


ทั้งนี้ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม อันจะส่งผลให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์หลักในแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 ด้านการกระชับความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าประสงค์ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นในศาลยุติธรรมไทย โดยให้การยอมรับและให้ความร่วมมือทางการศาลการยุติธรรม และความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อให้บรรลุผลตามที่แผนยุทธศาสตร์กำหนดไว้ ศาลจังหวัดราชบุรี ศาลแขวงราชบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดการประชุมตามโครงการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 41 หน่วยงาน ร่วมผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 155 คน


ค้านนายฉัตรชัย รุจิตานนท์ กล่าวในพิธีเปิดว่า จากการกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่าสำนักงานศาลยุติธรรม ได้สร้างยุทธศาสตร์และดำเนินแผนงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ สร้างความสงบสุขให้กับสังคมและประชาชนตลอดมา โดยในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้เน้นและให้ความสำคัญของการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวามทั้งการส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการแก้ไข้ปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสงบสุขให้กับสังคมและประเทศชาติ ได้อย่างยั่งยืน

สนง.ศาลยุติธรรม จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม สนง.ศาลยุติธรรม จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 25, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.