อบจ.ราชบุรี จัดโครงการสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานของบุคลากร


วันที่ 27 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)  นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี นางสาวสุกี ศรีสุเทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการเข้ารับการอบรมกว่า 100 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม


ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่กำหนดนโยบาย มีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และมีฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ในการพิจารณาและออกกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ในการที่จะทำให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมายนั้น นอกจากปัจจัยด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารการจัดการที่ดีแล้ว ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ คือ บุคลากรในองค์กร ถ้าบุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในงาน หรือมีทัศนคติในทางบวกต่องาน และมีความร่วมมือ โอกาสที่จะทำให้ กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จย่อมมีสูงขึ้น


องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ หลักการ แนวคิด วิธีปฏิบัติ และเทคนิคของผู้นำที่มีประสิทธิผล และความสามารถใช้ภาวะผู้นำที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในความสำคัญของการทำงานเป็นทีมงาน และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ ทั้งเป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างบรรยากาศมิตรภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้ทันทีภายหลังสิ้นสุดการอบรม


นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวเปิดโครงการว่า การอบรมโครงการสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานของบุคลากร ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญ เพราะการทำงานใด ๆ จะสำเร็จได้ก็ด้วย ความร่วมมือของทุกฝ่าย หรือที่เรียกว่าการทำงานเป็นทีม ซึ่งต้องมีการประสานงานและความเข้าใจที่ดีต่อกัน จะเห็นได้ว่าหลายๆองค์กรมีปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน ต่างคนต่างทำงานไม่ประสานกันจนถึงมีการทะเลาะวิวาท ผลที่ตามมาคืองานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย หรือถึงแม้จะสำเร็จแต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมจึงมีความสำคัญเพราะ การทำงานเป็นทีมจะก่อให้เกิดพลังในการทำงานเป็นหมู่คณะ ด้วยการทำงานร่วมกันและเป็นไปในทางทิศเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และสามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ การอบรมในวันนี้ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างความรักและความสามัคคี ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทั้ง 3 ฝ่ายได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการรักองค์กรให้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของเราอีกด้วย  ในการจัดอบรมโครงการสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานของบุคลากร เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับความรู้ในเรื่องการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำทีม และได้เรียนรู้ถึงหลักและเงื่อนไขการอยู่ร่วมกัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อบจ.ราชบุรี จัดโครงการสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานของบุคลากร อบจ.ราชบุรี จัดโครงการสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานของบุคลากร Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 27, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.