อบจ.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ด้านพระธรรม


นายก อบจ.ราชบุรี เปิดการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้านพระธรรม  ที่วัดเขาวัง พระอารามหลวง  อ.เมือง  เพื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ทุกคนเป็นคนดีในสังคม  


วันที่ 11 มิ.ย.62  นายวันชัย    ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้วยพระธรรม  ณ วัดเขาวัง พระอาราหลวง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี    โดยมีนายวราวุฒิ หงส์เทียบ ผู้อำนวยการ ฯ นายนิพนธ์ แก้วจีน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และคณะครู อาจารย์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียน นักศึกษา เยาวชน มาเข้าฝึกการอบรม โดยมีพระครูอนุกูลวิมลกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาวัง ให้ความรู้ด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา


ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีนโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยการพัฒนาจิตใจ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้วยการบริหารจิตเจริญปัญญา  เพื่อให้เกิดความสงบ มีความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข รู้จักรับผิดชอบ ดูแลตนเอง และครอบครัว ตามหน้าที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง เว้นการทุจริต ปฏิบัติตนเป็นคนดี


กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นจำนวน 5  รุ่น รวมผู้เข้าอบรามจำนวน  1,687 คน    สำหรับการจัดอบรมโครงการดังกล่าวครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน มีผู้เข้าอบรมจากนักเรียนโพธาวัฒนาเสนี จำนวน 360 คน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากร จากวัดเขาวัง พระอารามหลวงเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม ปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และละอายต่อบาปมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง เป็นผู้ประกอบกรรมดี ละเว้นความชั่ว  มีจิตใจที่บริสุทธิ์ และยังตอบสนองนโยบายโตไปไม่โกงของคณะรัฐบาล  และยังช่วยเสริมสร้างให้ทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา


อย่างไรก็ตามการจัดโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้วยพระธรรมในครั้งนี้ ยังได้รับความการสนับสนุนจากประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาร่วมกิจในครั้งนี้ด้วย

อบจ.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ด้านพระธรรม อบจ.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ด้านพระธรรม Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 11, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.