ผอ.กกต.ราชบุรี เผยยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า


ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รวบรวมยอดของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหลายแห่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ 


ช่วงเวลา 21.00 น. ของวันที่ 17 มี.ค.62)  พ.ต.ท.ดิตถชาติ  กอสนาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้เปิดเผยรายงานยอดจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมือง ที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ มีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 7,443 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน  6,901  คน  เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา ที่โรงเรียนปากท่อพิทยาคม มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน  1,593 คน   มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน  1,436 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอโพธาราม  อำเภอจอมบึง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2  มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์จำนวน  1,501 คน    มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน  1,383 คน  เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านโป่ง  ที่โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ มีผู้ลงทะเบียนจำนวน  2,394 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน  2,139 คน   เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ  ที่โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม  มีผู้ลงทะเบียนจำนวน  1,053 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 949 คน  รวมผู้มาลงทะเบียนจำนวน 13,984 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน  12,808  คน


โดยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองราชบุรี ที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 180 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 179 คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่  2 อำเภอเมืองราชบุรี ที่โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน  9 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 9 คน โรงเรียนปากท่อพิทยาคม มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 22 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน  21 คน  ที่ศาลาประชาคม อำเภอสวนผึ้ง มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 20 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 20 คน  ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวัดเพลง มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 15 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน  15 คน และศาลาประชาคมอำเภอบ้านคา มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 2 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน  2 คน


สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอโพธาราม  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน  15 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 15  คน อำเภอจอมบึง ที่ศาลาประชาคมอำเภอจอมบึง มีผู้ลงทะเบียนจำนวน  60 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 60 คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านโป่ง ที่โรงเรียนวัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์ มีผู้ลงทะเบียนจำนวน  20 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน  19 คน และเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอโพธาราม ที่หอประชุมวัดบ้านสิงห์ มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน  5 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 5  คน อำเภอดำเนินสะดวก ที่โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน  2 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน  2 คน และอำเภอบางแพ ที่หอประชุมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 6 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 6 คน รวมมีผู้มาลงทะเบียนจำนวน  356 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน  353 คน


ผอ.กกต.ราชบุรี เผยยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ผอ.กกต.ราชบุรี เผยยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า Reviewed by ไชโยราชบุรี on มีนาคม 17, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.