รร.วัดช่องลม จัดกิจกรรมงาน"ท.2 คิดได้ทำเป็น เน้นทักษะชีวิต มีจิตอาสา"


วันที่ 1 มี.ค.62) ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) อ.เมือง จ.ราชบุรี  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษางาน "ท.2 คิดได้ทำเป็น เน้นทักษะชีวิต มีจิตอาสา" วันที่ โดยมีนายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองราชบุรี เป็นประธาน และมีดร.อภิรดี กลกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมงานดังกล่าว โดยโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2560) โดยจัดกิจกรรม การเรียน การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นแสวงหาความรู้คิดเป็นประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะกับตนเองสังคมสถานการณ์ และจิตอาสาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือส่วนรวมการจัดนิทรรศการในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อหลักการสอน


ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนและคุณครู ได้นำเสนอผลงานจากการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2561 ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานร่วมกันมีความรับผิดชอบรู้จักการวางแผน สามารถแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบและความคิดสร้างสรรค์เชื่อมั่นในตนเองมีความขยันอดทนและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพสุจริต


นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนไปยังผู้ปกครอง ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆให้รับทราบผลงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน โดยการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆได้แก่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จังหวัดราชบุรีศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 ราชบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช กองช่างเทศบาลเมืองราชบุรี ได้นำบุคคลากรและวิทยากร จัดซุ้มการเรียนการสอนเชิงส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองมาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย


รร.วัดช่องลม จัดกิจกรรมงาน"ท.2 คิดได้ทำเป็น เน้นทักษะชีวิต มีจิตอาสา" รร.วัดช่องลม จัดกิจกรรมงาน"ท.2 คิดได้ทำเป็น เน้นทักษะชีวิต มีจิตอาสา" Reviewed by ไชโยราชบุรี on มีนาคม 01, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.