รับฟังความคิดเห็นอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าราชบุรี


มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าราชบุรี โรงแรมเวสเทริ์นแกรนด์  อ.เมือง เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าโดยผ่านการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน


20 ก.พ. 62 )   ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์ หัวหน้าโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์การอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าราชบุรี กล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ในโครงการจัดทำแผนแม่บท และผังแม่บทการอนุรักษ์การอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าราชบุรี  ที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีประชาชนรอบพื้นที่เมืองเก่าเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณคดี และงานสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบ วางแผน วางผังชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ แบบมีส่วนร่วม ทั้งเชิงอนุรักษ์ และพัฒนา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น  ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐที่จะทำให้บริเวณเมืองเก่า ได้รับการคุ้มครองดูแล พร้อมกับการพัฒนาพื้นที่ที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์และดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ.  2546  เพื่อทำหน้าที่วางนโยบาย กำหนดของเขตพื้นที่ จัดทำแผนแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติการและมาตรการต่างๆในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ด้วยบทบาทหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวม 23 เมือง และในการประชุมครั้ง 1 / 2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560  คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอีก 4 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง  เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีได้ริเริ่ม โครงการดังกล่าวขึ้น โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนำปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้บริเวณเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์พัฒนาที่เหมาะสม

รับฟังความคิดเห็นอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าราชบุรี รับฟังความคิดเห็นอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กุมภาพันธ์ 21, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.