ราชบุรี นิสิต"มก. ลงพื้นที่ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้กับชุมชนหวังนำความรู้ที่ได้รับสร้างงานวิจัยสู่การต่อยอดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในจังหวัดราชบุรีจากการศึกษาภาคสนามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในจังหวัดราชบุรี” โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีนิสิตที่ร่วมโครงการ 10 คนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มทำการศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านทรัพยากรป่าไม้ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 2.ด้านทรัพยากรน้ำ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าน้ำชลประทานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3.ด้านทรัพยากรเกษตร ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาดอนเอ๋ยดอนคา ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ และ4.ทรัพยากรประมง เรื่องการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาเกษตรผู้เพาะเลี้ยงปลาทอง อำเภอบ้านโป่ง โดยมี ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เป็นประธาน โครงการฯ  และมี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เจ้าของพื้นที่ศึกษาโครงการฯ และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนาวิชาการ ณ ห้องประชุม แพรวอาภาเพลส จังหวัดราชบุรี


นางสาวสุกัญญา วงศ์คำจันทร์ นิสิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ร่วมโครงการศึกษา กล่าวว่า จากการศึกษาภาคสนามในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการจัดการทรัพยากรทั้ง 4 ด้านที่มาทำการศึกษา รวมถึงได้รับความรู้ใหม่ๆ ได้รับประสบการณ์ตรง ระหว่างทำการศึกษาโครงการฯ ในการนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ และสามารถนำมาต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้อีกด้วย ทั้งนี้ หลังจากนี้นิสิตจะนำข้อมูลที่ได้กลับไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดและส่งผลงาน กลับมายังพื้นที่ศึกษาต่อไป

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////ราชบุรี นิสิต"มก. ลงพื้นที่ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชบุรี นิสิต"มก. ลงพื้นที่ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 14, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.