วัฒนธรรมจับมือศาลเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จับมือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติ ปฏิบัตินำไปสู่การพัฒนาตนเองพัฒนากายและพัฒนาจิต อย่างมีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการปรับวิธีคิดและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆในสังคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นคนดีของสังคมไทย

(คลิปในข่าว)

วันที่ 5 ก.ค.61 ณ วัดเขาวัง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายสัญห์พิชญ์ ลิขิตกายแก้ว ผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน โดยมีนางณภัทร์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดดครงการดังกล่าว และมีนางพรรณี มีพรบูชา รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมนางคณาภร อินทรดนตรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมคณะวิทยากร เข้าร่วมพิธีทั้งนี้จากสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันเอื้ออำนวยให้เด็กและเยาวชนไทย ก้าวเข้าสู่กระบวนการกระทำความผิด ซึ่งมีสาเหตุจากสภาพปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เช่น ด้านความรู้ ด้านวัตถุเทคโนโลยีใหม่ๆ จนทำให้สภาพสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต โดยคาดการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาด้านต่างๆ ดังกล่าว จนเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย ที่ดีงามของเด็กเยาวชน และครอบครัว ส่งผลให้ปัญหาเด็ก และเยาวชน ที่กระทำความผิดในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มในการกระทำความผิดซ้ำสูงมากขึ้นเช่นกัน


โดยจากความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กระทรวงวัฒนธรรม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็ก และเยาวชนเหล่านี้ ได้เติบโตเป็นพลเมืองดี และสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติ โดยไม่กลับไปทำกับกระทำผิดซ้ำ จึงจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ตามโครงการสร้างคนดีสู่สังคม สำหรับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติ ปฏิบัตินำไปสู่การพัฒนาตนเองพัฒนากายและพัฒนาจิต อย่างมีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการปรับวิธีคิดและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม และเป็นคนดีของสังคมไทยสืบไป


ในส่วนของโครงการสร้างคนดีสู่สังคมค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ได้ริเริ่มจัดนำร่องในศาลเยาวชน และครอบครัว มาแล้วตั้งแต่ปี พ. ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กเยาวชนและผู้ปกครองตรงตามวัตถุประสงค์ในระดับดีมากในปีงบประมาณพ. ศ. 2561 กรมการศาสนา จึงมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดค่ายคุณธรรมตามโครงการสร้างคนดีสู่สังคมสำหรับเยาวชน ประกอบด้วยเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน ผู้ปกครอง 25 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ซึ่งจะเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรมเป็นเวลา 2 คืน 3 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ วัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าสู่กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยมีพระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมตามแนวทางของกรมการศาสนา และทีมคณะพระธรรมวิทยากรจากวัดเขาวัง โดยมีพระครูอุเทพ สุดาภรณ์ พระมหาศุภวัฒน์ สุภัทโท พระมหาวัฒนวงศ์ อาภฺสรเมธี พร้อม นายธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้พิพากษาสมทบ วิธยากรจากศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดราชบุรี และ ร.ท. กวันพงศ์ อรรถศาสตร์ศรี และทีมงานวิทยากรจากกรมการทหารช่าง เป็นผู้ให้การอบรมตลอดโครงการ

อย่างไรก็ดีภายในโครงการจะจัดให้มีกิจกรรมการอบรมจากวิทยากร ในการปลูกจิตสำนึกหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติ ปฏิบัตินำไปสู่การพัฒนาตนเองพัฒนากายและพัฒนาจิต อย่างมีเหตุมีผล การจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง เช่นสวดมนต์ไหว้พระ กราบเท้าขอขมาต่อพ่อแม่ กิจกรรมกล้าพูดกล้าคิดกล้าปรึกษาภายในครอบครัว และกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว โดยจัดให้มีการป้อมอาหารระหว่างเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกัน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาศให้เยาวชนกล้าพูด กล้าปรึกษากับผู้ปกครองในเรื่องต่างๆ เป็นต้น

ดูภาพในข่าวทั้งหมด : คลิกที่นี้

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////


วัฒนธรรมจับมือศาลเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม วัฒนธรรมจับมือศาลเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 05, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.