มูลนิธิอุทกพัฒน์ เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ที่จังหวัดราชบุรี


มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านหนองตาจอน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแห่งที่ 17 ของประเทศ ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จให้ชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีวันนี้ 18 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า... ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านหนองตาจอน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอปากท่อ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านร่วมต้อนรับ


ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน เป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ช่วยให้ประชาชนรอดพ้นจากปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ โดยชุมชนบ้านหนองตาจอนเคยประสบปัญหาความแห้งแล้งมานานกว่า 29 ปี เนื่องจากป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุก ทำให้เกิดปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ขาดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ลำคลองสาธารณะมีสภาพตื้นเขินและขาดการเชื่อมต่อทำให้ไม่สามารถระบายน้ำและกักน้ำไว้ได้


โดยในปี 2550 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาเรื่องน้ำภายในชุมชนเองเป็นหลัก โดยการขุดลอกลำห้วยคต และสร้างฝายกักเก็บน้ำ ดำเนินการภายใต้โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านห้วยคตและฝายทดน้ำบ้านหนองตาจอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบริหารจัดการน้ำต้นทุน ให้สมดุลกับการเพาะปลูก สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยการขุดลอกลำห้วยคต ระยะทางรวม 8.5 กิโลเมตร และสร้างฝายกักเก็บน้ำตามลำดับความชันรวม 13 ฝาย


ขณะที่ราษฎรได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ หันมาทำสวนผสมแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมทั้งบริหารจัดการน้ำชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พร้อมน้ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดทำแผนที่ ผังน้ำ วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเกิดการบริหารจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่างเป็นระบบ พร้อมเป็นสถานที่เรียนรู้ต้นแบบในด้านจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อไป

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////


มูลนิธิอุทกพัฒน์ เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ที่จังหวัดราชบุรี มูลนิธิอุทกพัฒน์  เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ที่จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 18, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.