วัฒนธรรมราชบุรี จัดประกวดอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดการประกวดอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดราชบุรี โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประกวดจำนวน 111 คน จาก 57 แห่ง สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักและชื่นชมในภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์ของไทย เป็นการสืบทางวัฒนธรรมของชาติ มุ่งเน้นให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

(คลิปในข่าว)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า... วันนี้ 17 ก.ค. ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น. ที่อาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อ.เมือง จ.ราชบุรี นางพรรณี มีพรบูชา รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประกวดการอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประจำจังหวัดราชบุรี และประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนและเยาวชน ผู้ชนะเลิศในการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประกวดจำนวน 57 แห่ง แบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น ประกอบด้วยระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งหมด 111 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชิน ประพันธ์พจน์ นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ นางอรพินท์ เอมโอชะ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย นายวิรัตน์ เจริญผ่อง และ น.ส.จินตนา กล้ายประยงค์ เป็นคณะกรรมการตัดสินในการประกวดดังกล่าว


ทั้งนี้จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของภาษาของไทย พุทธศักราช 2560 ถึง 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และกลไกประชารัฐ เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านของคนไทย ในทุกช่วงวัยและสนองนโยบาย กระทรวงวัฒนธรรม ในการนำแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านไปสู่การปฏิบัติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านหนังสือ การปฏิบัติขยายผลไปสู่นักเรียนเยาวชน และประชาชน ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งขึ้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดโครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทยแห่ง แห่งชาติประจำปี 2561 ประจำจังหวัดราชบุรี ขึ้น


โดยมุ่งเน้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักและชื่นชมในภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์ของไทย อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเสริมสร้างให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการอ่านและศึกษาวรรณคดี มีความสามารถในการอ่านหนังสือไทย อย่างแตกฉาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาสติปัญญาอันจะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไป


สำหรับการผลการประกวดการอ่านการอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ช่วงระดับชั้นที่ 1(ป.1-ป.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.อริสรา มนตรี จากโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อ.บ้านโป่ง ช่วงระดับชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.สลิลทิพย์ หนูอินทร์ จากโรงเรียนวัดช่องลาภ อ.บ้านคา ช่วงระดับชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นุสรา อ่อนศิริ จากโรงเรียนวัดเจติยาราม อ.เมืองราชบุรี และช่วงระดับชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.สุกัญญา ไชยพันโท จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยนางพรรณี มีพรบูชา รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล นอกจากนี้จังหวัดราชบุรีจะทำประกาศผลการประกวด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงนาม แจ้งให้สถานศึกษาและนักเรียนที่เข้าประกวดทราบ
ดูรูปภาพในข่าวทั้งหมด : คลิกที่นี้

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////วัฒนธรรมราชบุรี จัดประกวดอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วัฒนธรรมราชบุรี จัดประกวดอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 17, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.