ท.เมืองราชบุรี เฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร


เทศบาลเมืองราชบุรี จัดโครงการป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี งบประมาณ 2561 ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีทั้ง 5 แห่ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมใหม่กับวัยรุ่นให้รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร


วันนี้ 3 ก.ค.61 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานพิธี เปิดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยจัดการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีทั้ง 5 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 329 คนทั้งนี้จากสถิติองค์การอนามัยโลก พบว่าปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลกประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จากข้อมูลปี 2560 อำเภอเมืองราชบุรี มีหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดโรงพยาบาลราชบุรีจำนวน 4,931 คน เป็นกลุ่มแม่วัยรุ่นอายุ 15 ถึง 19 ปี จำนวน 67 คน คิดเป็นอัตรา 13.59 ต่อพันคน และพบแม่วัยรุ่น ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 2 คน ที่เป็นอัตรา 6.18 ต่อพันคน ซึ่งการดำเนินการการป้องกันควรเริ่มในวัยรุ่นตอนต้นระหว่างอายุระหว่าง 10 ถึง 13 ปี เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ทุกระบบ  ซึ่งการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างถูกต้อง ช่วยให้ก้าวข้ามผ่านช่วงวัยนี้ ได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อม ด้วยการสร้างความรู้ และตระหนักถึงวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามช่วงวัย สร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ สร้างสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น และช่วยสร้างสังคมที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต


ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อจัดทำโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี งบประมาณ 2561 ขึ้น โดยจัดการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีทั้ง 5 แห่งจำนวนทั้งสิ้น 329 คน


อย่างไรก็ดีในการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน รวมจัดกิจกรรม 2 วัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง ได้เตรียมพร้อม ในการสร้างเกราะคุ้มกัน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมใหม่กับวัยรุ่นให้รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ให้ลดน้อยลงนักเรียน รู้จักปฏิเสธ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์กรเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์จังหวัดราชบุรี/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////
ท.เมืองราชบุรี เฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ท.เมืองราชบุรี เฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 03, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.