วัฒนธรรมราชบุรี กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างเยาวชนแกนนำเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง มรดกทางวัฒนธรรม ในสถานศึกษาและชุมชนให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนางพรรณี มีพรบูชา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม กิจกรรม อบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวัดอมรินทราราม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอาสาสมัคร และเสริมสร้างความสามารถในบทบาทหน้าที่ภารกิจของเยาวชนอาสาสมัครทางวัฒนธรรม และการสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนความรู้อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากเด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือการพัฒนาประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังหลักในการสร้างสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต แต่ในปัจจุบัน การไหลบ่าของวัฒนธรรมและการเลี่ยนแปลงทางสังคมแบบก้าวกระโดดไปตามยุคสมัยและกระแสโลก ทำให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทยต้องเผชิญกับความสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง การสูญเสียรูปแบบวิถีชุมชน ขาดศรัทธาในศาสนาและคุณธรรมต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ ตลอดจนการล่มสลายของสถาบันครอบครัว ทำให้เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกันที่จะต้านทานกับสภาพปัญหาของสังคมแวดล้อมได้

         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยใช้มิติวัฒนธรรมให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ด้วยการจัดกิจกรรม"อบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม”ขึ้น เพื่อสร้างเยาวชนแกนนำเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง มรดกทางวัฒนธรรม และแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์รักษาวัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////วัฒนธรรมราชบุรี กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมราชบุรี กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 16, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.