ราชบุรี จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่านา


จังหวัดราชบุรี จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่านาในฤดูการผลิตที่ผ่านมา เพื่อให้ความคุ้มครองผู้เช่านาไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า... นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมทบทวนผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่านาในฤดูการผลิตที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองผู้เช่านาไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา โดยการกำหนดให้ลดค่าเช่านาลงไม่น้อยกว่าไร่ละ 200 บาท ประกาศอัตราค่าเช่านาที่เหมาะสมและเป็นระบบทั้งสองฝ่ายให้ครบทุกตำบลเ พื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการลดต้นทุนการผลิตในฤดูการผลิตปี 2560/2561 เพื่อให้การควบคุมค่าเช่านาในฤดูการผลิตปี 2561/2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความเป็นธรรมกับผู้เช่านา ผู้ให้เช่านาสามารถดำเนินการเช่านาในทุกพื้นที่ที่มีการเช่านาในอัตราที่คณะกรรมการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก.ตำบล) กำหนดไว้


ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้แจ้งให้ทุกอำเภอดำเนินการทบทวนผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่านาในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตรวจสอบการจ่ายค่าเช่านาในรอบปีที่ผ่านมา (ฤดูการผลิต 2560/2561) หากพบว่ามีการเรียกเก็บค่าเช่านาเกินกว่าที่คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลกำหนด ให้คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ให้เช่านาทุกราย แจ้งผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาทราบอัตราค่าเช่าขั้นสูงที่คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบลกำหนดในฤดูกาลผลิต 2561/2562 และแจ้งบทกำหนดโทษ หากมีการเรียกหรือรับค่าเช่านาเกินกว่าอัตราค่าเช่านาขั้นสูงที่คณะกรรมการ คชก.กำหนดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

และกำหนดช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาทราบทุกราย ให้คณะกรรมการ การเช่าที่ดิน คชก.ตำบล และชุดปฏิบัติการประจำตำบล ชปต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการควบคุมค่าเช่านาให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งจัดทำป้ายแสดงอัตราค่าเช่านาประจำตำบล แสดงในพื้นที่ให้ประชาชนทราบอย่างน้อยจำนวน 1 ป้าย โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำป้ายดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อลดค่าเช่านาไร่ละไม่น้อยกว่า 200 บาทต่อเนื่องจากระบบการผลิต 2560/2561 และดำเนินการควบคุมเช่านาทุกรายในพื้นที่ให้มีการเช่านาในอัตราที่เหมาะสม ไม่สูง ไม่เกินอัตราค่าเช่าขั้นสูงที่ คชก.กำหนด

นอกจากนี้กรณีท้องที่ใดเกิดเหตุแห่งภัยธรรมชาติ ส่งผลให้การทำนาไม่ได้ผลสมบูรณ์ ให้พิจารณาช่วยเหลือโดยใช้กลไก คชก. ประจำตำบล ตรวจสอบพื้นที่ว่ามีพื้นที่การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือไม่ หากมีให้คณะกรรมการ คชก.ประจำตำบล ประกาศกำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นท้องที่เสียหายและกำหนดค่าเช่านาให้ลดลงตามส่วนแห่งความเสียหาย หรืองดค่าเช่านาให้แก่ผู้เช่านาสำหรับปีนั้นได้

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

ราชบุรี จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่านา ราชบุรี จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่านา Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 20, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.