วัฒนธรรมราชบุรี เปิดการอบรมถ่ายทอดศิลปะ ลิเก แก่เยาวชน ปีที่ 2


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 61 ที่โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฏร์อุปถัมภ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ส่วนท้องถิ่นและศิลปินพื้นบ้าน กิจกรรมการอบรมเพื่อถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้าน "ลิเก" โดยมี นางพรรณี มีพรบูชา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี นางวรนุช ทองลิ่ม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว และมีนายนรินทร์ สายสุด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโพธาราม และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตลอดจนครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จาก 7 โรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด


ทั้งนี้โครงการการอบรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "ลิเก" แก่เยาวชนนักเรียนที่มีความสนใจในศิลปะพื้นบ้านลิเก โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวในปีนี้ มีเด็กนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 25 คน จาก 7 โรงเรียน ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี, โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์, โรงเรียนเจี้ยไช้, โรงเรียนวัดขนอน, โรงเรียนวัดนางแก้ว และโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ ทั้งนี้เด็กนักเรียนที่เข้าโครงการดังกล่าว เป็นเด็กนักเรียนที่ไม่เคยเรียนหรือศึกษาศิลปะพื้นบ้านลิเกมาก่อนเลยส่วนหนึ่ง และเป็นเด็กนักเรียนที่ได้รับการทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน"ลิเก"มาแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดวิทยากรจิตอาสา ที่มีความเชี่ยญชาญเรื่องศิลปะพื้นบ้านลิเกมาฝึกสอนเด็กนักเรียนที่เข้าโครงการดังกล่าว ได้แก่ นายยงยุทธ ชังเหยี่ยว วิทยากรชำนาญศิลปะการแสดงลิเกพื้นบ้าน, นางอุดม โสรดสง วิทยากรชำนาญศิลปะการแสดงลิเก จากคณะน้ำผึ้งเดือนเพ็ญ, น.ส.ประไพรพรรณ พันธ์ภักดี รองนายกสมาคมลิเกประเทศไทย และน.ส.ปัทมพร ชังเหยี่ยว  วิทยากรชำนาญศิลปะการแสดงลิเกพื้นบ้าน มาฝึกสอนเด็กนักเรียนที่เข้าโครงการดังกล่าว และได้จัดฝึกสอนนักเรียนจาก 25 คน ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 7,8,14,15,21 และวันที่ 22 กค.61 รวมเป็นเวลา 6 วัน


สำหรับโครงการดังกล่าว ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมบำรุงรักษาวัฒนธรรมไทย และการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน ที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ 2559 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคม 5 แห่ง เพื่อถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านสู่เด็กและเยาวชน ได้แก่ การขับซอ ลิเก หมอลำ โนรา สำหรับในปีงบประมาณ 2561 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ส่วนท้องถิ่นและศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ได้เสนอโครงการอบรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "ลิเก" และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการอบรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "ลิเก" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปินพื้นบ้านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแสดงพื้นบ้านให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น เสริมสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินและประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้ภาคประชารัฐได้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความรัก ภูมิใจ หวงแหน และร่วมกันสืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ยั่งยืนสืบไป อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านลิเก ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดราชบุรี อีกประการหนึ่งด้วย โดยโครงการดังการมีกลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดเผยแพร่อบรม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดราชบุรี


อย่างไรก็ดีกิจกรรมโครงการดังกล่าว หลังจากที่เด็กนักเรียนทั้ง 25 คนได้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอด การแสดงพื้นบ้านลิเกจากวิทยากรแล้ว นักเรียนทั้ง 25 คนจะได้ขึ้นแสดงจริงด้วยตนเองเพื่อแสดงถึงความสามารถที่ตัวเองได้เข้ารับการฝึกอบรมมา ณ เวทีการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมตลาดด่านขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยไม่มีวิทยากร และผู้ใหญ่เข้าร่วมแสดงจริงด้วย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่เข้าโครงการดังกล่าว ได้แสดงความสามารถในการเข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอด การแสดงพื้นบ้านลิเก อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดประสบการณ์ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง อันจะนำไปสู่ความรัก ความภูมิใจ หวงแหน และร่วมกันสืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไป
/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////


วัฒนธรรมราชบุรี เปิดการอบรมถ่ายทอดศิลปะ ลิเก แก่เยาวชน ปีที่ 2 วัฒนธรรมราชบุรี เปิดการอบรมถ่ายทอดศิลปะ ลิเก แก่เยาวชน ปีที่ 2 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 09, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.