ระดม 14 จว.ภาคใต้ ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ


กระทรวงวัฒนธรรม ระดมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสร้างสังคมคุณธรรม เตรียมเปิดตัวบุคคลคุณธรรมเป็นต้นแบบของประเทศไทย

วันที่ 2 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า.. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน โดยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นกำหนดให้มีการใช้หลักคุณธรรม 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม และมีความเข้มแข็งตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระหว่างปี 2559-2564 ทั้งนี้ จากการสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่า ไทยถูกจัดให้อยู่ในคะแนนการคอรัปชั่นอยู่ในอันดับ 101 ของโลก ดังนั้นการมีแผนแม่บทและสร้างการรับรู้ตลอดจนการรวมพลังของทุกภาคส่วนในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของรัฐบาลเชื่อมั่นว่าในปีนี้ประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของสังคมคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการเปิดตัวบุคคลคุณธรรมของสังคมไทย และของโลก เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับการประชุมดังกล่าวถือเป็นการระดมพลังจากภาคส่วนต่างๆ จากทั่วทุกภูมิภาคเพื่อหาแนวทางดำเนินการตามแผนงานและสรุปผลเสนอรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเวทีไปแล้ว 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคตะวันตกที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งการเปิดเวทีภาคใต้ครั้งนี้ มีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมนำหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางในการประเมินชุมชน และองค์กรต้นแบบประกอบด้วยระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบมุ่งเน้นการนำหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี โดยกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรมจะสรุปผลการเปิดเวทีครั้งนี้ เพื่อเสนอต่อรัฐบาล ก่อนที่จะเปิดเวทีให้ครบทั่วทุกภูมิภาคและสรุปผลเป็นการดำเนินงานของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดราชบุรี ศูนย์คุณธรรม ได้จับมือกับกรมการศาสนาจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง "ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม" โดยมุ่งหวังส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ผ่านมา โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการ ศาสนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งงานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม ประชุมวิชาการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม คุณธรรม และงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง 26 จังหวัด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "คุณธรรมนำการพัฒนา นำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

นอกจากนี้ในพิธีเปิด นายกฤษญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายและแนวทางการ ส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน ปี 2561" โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา พิเศษ "ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม" ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อย 26 จังหวัด "แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม" รวมถึงนิทรรศการผลงานเครือข่ายสมัชชา คุณธรรมภาคกลางด้านการส่งเสริมสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมร่วมกัน อีกด้วย

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////
ระดม 14 จว.ภาคใต้ ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระดม 14 จว.ภาคใต้ ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 02, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.