อบจ.ราชบุรี จัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น


องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น “เมืองไทยใสสะอาด” ให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วันนี้ 15 มิ.ย.61 ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิกโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น “เมืองไทยใสสะอาด” และโครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย ให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


สำหรับการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่ปั่นทอนการพัฒนาประเทศชาติและเป็นอุปสรรค ต่อการสร้างความเจริญในสังคมและความผาสุกแก่ประชาชนเป็นระยะเวลายาวนาน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการสร้างความเข้าใจแล้วก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง มีรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากอดีตมากขึ้น ขยายตัวออกไปในวงกว้าง และมีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐได้ออกกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ๆ หลายฉบับ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล


ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น “เมืองไทยใสสะอาด” บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดทำโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 130 คน/////////////////////////////////////////


ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////อบจ.ราชบุรี จัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น อบจ.ราชบุรี จัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 16, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.