จังหวัดราชบุรี จัดประชุมเตรียมรับมือปัญหาโรคติดต่อ


         วันนี้ 25 มิ.ย.61 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 วัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก วัณโรค โรคมือเท้าปาก ของจังหวัดราชบุรี และการควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูกาลระบาด (ช่วงฤดูฝน) โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยไม่เกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ในเดือนมิถุนายน – กันยายน และต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อ


         ทั้งนี้เน้นมาตรการป้องกันควบคุมโรค แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่คือ 1.อำเภอ และ อปท. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกเดือนในช่วงฤดูกาลระบาด 2.กำหนดวันรณรงค์ วันพฤหัสบดีที่ 2 ของทุกเดือน ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561, ครั้งที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 13 กันยายน 2561 3.การป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานที่ 6ร. (โรงพยาบาล โรงเรือน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน และโรงธรรม(วัด)

         ทางด้านนายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า.. ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้แต่ละจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาดให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบันมีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพหลายเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวดเร็วและรุนแรง


         สำหรับจังหวัดจังหวัดราชบุรี  ซึ่งจัดประชุมเป็นครั้งที่ 2 โดยในมติที่ประชุมได้เสนอสถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก วัณโรค โรคมือเท้าปาก โดยมีการดำเนินงานในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้มีการร่วมมือกันกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

จังหวัดราชบุรี จัดประชุมเตรียมรับมือปัญหาโรคติดต่อ จังหวัดราชบุรี จัดประชุมเตรียมรับมือปัญหาโรคติดต่อ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 25, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.