รร.วัดดอนทราย ก้าวล้ำนำสื่อดิจิทัลเสริมทักษะด้านภาษา


โรงเรียนวัดดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้ก้าวล้ำ นำสื่อดิจิทัลมาให้นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านหน้าจอทีวีไปยังห้องเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มทักษะการรับรู้ข่าวสารประจำวันเรื่องเล่าเกร็ดความรู้ ผ่านผู้ประกาศข่าว พิธีกร ก่อนเข้าเรียนตามปกติ 
           
( 12 มิ.ย. 61 )  ที่โรงเรียนวัดดอนทราย ( สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ 5 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้มีความรู้ ความสามารถ  ทางโรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยี่ก้าวล้ำอันทันสมัย นำสื่อดิจิทัล เข้ามาเรียนรู้เรื่องของการพัฒนา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับรู้ข่าวสาร เกร็ดความรู้ ผ่านหน้าจอทีวี ไปยังห้องเรียนโดยผ่านพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ
           

นายสุระพล  เอี่ยมธนารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  เปิดเผยว่า  โรงเรียนมีโครงการทรูออนแอร์  เป็นโครงการที่ได้เข้าร่วมกับบริษัท ทรู  ที่สมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนโครงการทรูภูมิปัญญา  ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ภายในโรงเรียนเมื่อ ปี  พ.ศ. 2553   หลังจากนั้นครูได้ช่วยกันนำสื่อและเครื่องมือที่ทางบริษัทฯ ให้มาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียนจนได้รับการประเมินจาก บริษัท ทรู ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการทรูภูมิปัญญา ได้รับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ และสื่อดิจิทัลมาติดตั้งให้ทุกห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบแลนด์ มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตให้ รวมทั้งโปรแกรมการเรียนต่าง ๆ ที่ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทุกห้องเรียน จะมีกิจกรรมฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นนักประชาสัมพันธ์น้อย ที่ออกแบบไว้ทุกระดับชั้น เช่น  ประถมศึกษาปีที่ 6 จะประชาสัมพันธ์เปลี่ยนกันไปคนละวัน เรื่อยลงมาทุกระดับชั้นจนถึงประถมศึกษาปีที่ 1  จะมาทำรายการอ่านข่าวสาร เกร็ดสาระน่ารู้ผ่านหน้าจอทีวี ไปยังห้องเรียนทุกห้อง โดยครูที่มาประจำคอยดูแล เป็นการฝึกสอนเด็กตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เขามีความชำนาญกล้าแสดงออกมากขึ้น โครงการนี้ทำให้เด็กได้สื่อสาร ได้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ที่จะนำมาจัดทำรายการ โดยที่มีครูประจำชั้นเป็นพี่เลี้ยง ส่วนใหญ่เรื่องที่จะมานำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับแต่ละชั้นเรียน เช่น ป.6 เป็นครูคณิตศาสตร์  ก็จะนำความรู้และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางคณิตศาสตร์มานำเสนอ ป.5 เป็นครูวิทยาศาสตร์ ที่สนุกมาก เช่น ลาวาภูเขาไฟ กิจกรรมทำไอศรีมเป็นต้น ป.4  จะเป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษ การสื่อสาร การเล่านิทาน เพลงเป็นภาษาอังกฤษ  ป.3 เป็นครูภาษาไทย จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องภาษาไทย  ป.2 จะเป็นกิจกรรมตามความถนัด เด็กๆ ทุกชั้นเรียน ก็จะได้ดูวิชาเรียนที่หลากหลายตามวิชาต่าง  ๆ ที่นำมาสรุปเป็นเรื่องที่น่าสนใจใช้เวลาประมาณ 5 นาทีก่อนเรียนประมาณ 8.30-9.00 น.  โดยเวลาประมาณ 8.55 น. ก็จะเริ่มเข้ารายการเรียนของแต่ละวิชา ซึ่งจะเริ่มเรียนจริง ๆ คือเวลาประมาณ 9.00 น. พอเด็กได้สนุกได้รับความรู้ต่าง ๆ ก็จะเกิดความสนใจ สมองก็จะเริ่มทำงานจึงจะเริ่มเข้าเรียนตามปกติของทุกวัน


ด.ญ.บีบี รักษ์ถิ่นไทย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งมีบิดา มารดาเป็นชาวเมียนม่า  เปิดเผยว่า เวลาที่เรียนจบจากที่นี่ไปแล้ว ยังนำวิชาที่เล่าเรียนมาไปใช้ในชีวิตของการเป็นล่ามแปลภาษา  เช่น ถ้าหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสก็ยังมีความสามารถพิเศษในการแปลได้ทั้งภาษาพม่า ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ถึง 3 ภาษา และผลจากการเรียนทำให้มีทักษะการพูดที่คล่องแคล่ว เป็นผลมาจากที่เราได้เรียนรู้วิชาต่าง ๆ มาจากที่โรงเรียนนั้นทำให้รู้สึกดีมาก  มีความตั้งใจว่าอยากเรียนให้เก่งกว่านี้อีก อนาคตเมื่อโตขึ้นมีความฝันอยากเป็นล่ามแปลภาษาต่างประเทศ  อย่างวันนี้จะขอพูดแนะนำตัวเองเป็นแบบทั้ง 3 ภาษา แปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า ออกมาว่า “ หนูชื่อจริงว่า ด.ญ.บีบี  รักษ์ถิ่นไทย  ชื่อเล่นมักจะมีคนเรียกว่า บีบี  หนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และอยู่โรงเรียนวัดดอนทราย  หนูเกิดวันที่ 13  พฤษภาคม 2003 ”

         
ปัจจุบันโรงเรียนวัดดอนทราย   ได้มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนมีความรู้ตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ครูและนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ซึ่งโรงเรียนวัดดอนทรายได้กำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ แผนปฏิบัติงานประจำปี การเรียนการสอนและการพัฒนา เช่น ฐานการเรียนรู้โรงสีข้าว เป็นแหล่งเรียนรู้การสีข้าว   โครงการอาหารกลางวัน รำข้าวนำไปเลี้ยงไก่ไข่  บริการโรงสีชุมชน ฐานการเรียนรู้สมุนไพร ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานการเรียนรู้ขยะรีไซเคิล ฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทน  เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เ ป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ปี 2553 สามารถสื่อสารสือดิจิทัลได้ทุกห้องเรียน โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

/////////////////////////////////////////


ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////รร.วัดดอนทราย ก้าวล้ำนำสื่อดิจิทัลเสริมทักษะด้านภาษา รร.วัดดอนทราย ก้าวล้ำนำสื่อดิจิทัลเสริมทักษะด้านภาษา Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 12, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.