ราชบุรี ดึงบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเสริมความรู้แผนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ถึงระดับจังหวัด


จังหวัดราชบุรี ดึงบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนเสริมความรู้เพิ่มความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่และระดับจังหวัด
   
วันนี้ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ ตลอดจนการสร้างความสามารถของบุคลากรของจังหวัดและอำเภอในการคิดเชิงกลยุทธ์การจัดทําแผนงานโครงการ


นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระดับชาติและระดับภาค แนวทางการจัดทำงบประมาณ ตลอดจนซักซ้อมการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน มีการประชุมกลุ่มรายอำเภอ เพื่อการบูรณาการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาและความต้องการของแต่ละอำเภอ โดยมีวิทยากรจากส่วนกลางและในพื้นที่ มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 220 คน ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////
ราชบุรี ดึงบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเสริมความรู้แผนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ถึงระดับจังหวัด ราชบุรี ดึงบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเสริมความรู้แผนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ถึงระดับจังหวัด Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 18, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.