ราชบุรี คัดเลือกครูเตรียมรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด


        จังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา สำหรับประเทศไทยกำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ขึ้น ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เลือกให้ นายเฉลา พวงมาลัย ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานในการคัดเลือกในครั้งนี้


ทั้งนี้ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award ครั้งที่ 3 ปี 2562 โดยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเท เสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจ แก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจาก 11 ประเทศ ประเทศละ 1 คน รวม 11 รางวัล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต

โดยครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 1.มีสัญชาติไทยและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 2.ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 2.1 เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.2 เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีนับถึงวันที่ออกประกาศ 4.ปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาอยู่จนถึงวันรับพระราชทานรางวัล 5.ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก

สำหรับในด้านคุณสมบัติเฉพาะ ประกอบด้วย เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะ ในภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู จนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงความดี มีคุณูปการต่อการศึกษา เป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรม และการทำงานที่ทุ่มเทกับการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ การค้นคว้าพัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ จนมีความแตกฉาน ทั้งในเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดราชบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จะดำเนินการสรรหา คัดเลือก และกระบวนการทำงานคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางต่อไป

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////


ราชบุรี คัดเลือกครูเตรียมรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ราชบุรี คัดเลือกครูเตรียมรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 14, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.