จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี


จังหวัดราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองเก่าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี ครั้งที่ 1 มีโดยมีนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตรชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรีทั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 11 เมษายน คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบเรื่องขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ โดยในส่วนของจังหวัดราชบุรีมีรายละเอียดให้ (1.)ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เมืองเก่าราชบุรี เพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 (2.)กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาและจัดทำรายละเอียดเพื่อดำเนินการต่อไป

และสาระสำคัญของขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า 4 เมือง เพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ได้แก่ ให้ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าราชบุรี ครอบคลุมอาณาบริเวณพื้นที่ภายในกำแพงเมืองและคูเมืองโบราณด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตกในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี และกำแพงเมืองบริเวณค่ายภาณุรังสีริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออก รวมถึงชุมชนโดยรอบย่านการค้าเก่าริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตกและบริเวณตลาดโรงช้าง


            โดยในที่ประชุมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองเก่าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้พูดคุยถึงเรื่อง มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน มาตรการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ที่อาจ พึ่งมี ในบริเวณเมืองเก่า แนวทางการดำเนินงานและข้อเสนอแนะโครงการจัดทำแผนแม่บทและ ผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าราชบุรี เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี จึงเห็นสมควรจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าราชบุรีที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้แผนแม่บทและผังแม่บทเป็นแนวทางการดำเนินงาน ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้บริเวณเมืองเก่าราชบุรีได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนาที่เหมาะสม และยังประโยชน์ทางการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน


/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 16, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.