ทรัพยากรน้ำภาค 7 จัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณการลุ่มน้ำแม่กลอง


ทรัพยากรน้ำภาค 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางแก้ไขปัญหา จัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณการลุ่มน้ำแม่กลอง

นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์กรลุ่มน้ำทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานตามภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศร่วมกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ลุ่มน้ำแม่กลองเป็นลุ่มน้ำที่มีความสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนในภูมิภาคตะวันตก ที่ผ่านมาพบปัญหาสำคัญด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่หลายประเด็น ทั้งด้านพื้นที่ป่าต้นน้ำถูกทำลาย การพังทลายของหน้าดิน ขาดแคลนน้ำ คุณภาพน้ำจากสารเคมีและชุมชน ปัญหาน้ำเค็มรุกลำน้ำ เพิ่มขึ้นทุกปี คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมจากฟาร์มปศุสัตว์ เกษตรกรรม โรงแรม รีสอร์ท ครัวเรือนปล่อยน้ำทิ้งก่อนการบําบัดและสัตว์น้ำตายช่วงเวลาที่น้ำเปลี่ยนแปลง


ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองคณะทำงานลุ่มน้ำแม่กลองระดับจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายลุ่มน้ำในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำแม่กลองสู่การปฏิบัติต่อไป

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

ทรัพยากรน้ำภาค 7 จัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณการลุ่มน้ำแม่กลอง ทรัพยากรน้ำภาค 7 จัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณการลุ่มน้ำแม่กลอง Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 25, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.