ท.เมืองราชบุรี จัดกิจกรรม เยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561


วันนี้ 7 มิ.ย.61ที่ศาลาประชาร่วมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นางพาณิภัค ไพศาลธนสมบัติ รองปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายภูวนารถ สุภาพพรเพชร ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิด โครงการจัดกิจกรรม เยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยมี นาย ชาณุรัตน์ ชัยรัตนะเวโรจน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

(คลิปในข่าว)

ทั้งนี้สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี ได้จัดการอบรมโครงการ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน จะได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน 100 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน กิจกรรมการอบรม ให้ความรู้ทางด้านวิชาการการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การบรรยายและสาธิการดัดแยกขยะรีไซเคิล การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ปลูกป่าชายเลนในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลน และสาธิตและฝึกปฏิบัติทำของใช้จากวัสดุธรรมชาติ จากคณะวิทยากรศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองราชบุรี โดยสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี ได้รับความร่วมมือ จากผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากค่ายบุรฉัตร, คณะวิทยากรจากศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

/////////////////////////////////////////


ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////ท.เมืองราชบุรี จัดกิจกรรม เยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ท.เมืองราชบุรี จัดกิจกรรม เยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 07, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.