พ่อเมืองโอ่ง เตือน!! การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018 ผิดกฏหมาย


นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 - 15 กรกฎาคม 2561 จะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ขึ้น โดยสื่อต่างๆ ได้มีการเสนอข่าวการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวกันอย่างแพร่หลาย อาจจะทำให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปเล่นการพนันการแข่งขันฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นอันเป็นการกระทำผิดฐานเล่นการพนัน ซึ่งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตไม่สามารถออกใบอนุญาตให้เล่นการพนันได้เนื่องจากการเล่นดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง ดังนั้นหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา (4 ทวิ) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนลุ่มหลงมัวเมาในการเล่นการพนันตลอดจนเป็นบ่อเกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางสังคมตามมา เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลดังกล่าว ขอให้ดำเนินการดังนี้ นำเรื่องการพนันฟุตบอลโลก 2018 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สอดส่องกวดขันการกระทำความผิดในเรื่องการพนันฟุตบอลโลก 2018 ถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการโดยเฉียบขาด และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัยด้วย

นอกจากนี้ยังให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงโทษและผลของการกระทำความผิดรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนค่าสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสตามนัยมาตรา 12(2) มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ด้วย

/////////////////////////////////////////


ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////พ่อเมืองโอ่ง เตือน!! การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018 ผิดกฏหมาย พ่อเมืองโอ่ง เตือน!! การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018 ผิดกฏหมาย Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 08, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.