สำนักงาน กกต. จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง


พันตำรวจโท ดิตถชาติ กอสนาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ.2561 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 29 ก เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบกรอบระยะเวลาการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง คุณสมบัติ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี นับถึงวันสมัคร มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้ที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-327439-40

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////

สำนักงาน กกต. จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 29, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.