วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการ "รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"


          วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดโครงการ "รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างวินัยการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          วันนี้ (30 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมขั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ"รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย แก่คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา โดยมีนายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ภายในกิจกรรมโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาสารพัดช่างราชบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว กว่า 300 คน


          ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นดำเนินการ เพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้ แก่นักเรียน ศึกษา และประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยทุกคน ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  เพื่อต้องการให้เป็นทั้งผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมมีทักษะ ในการใช้ชีวิตและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างความเป็นพลเมือง หน้าที่พลเมือง ที่เน้ยความรับผิดชอบในความรู้รักสามัคคี รู้ความเป็นมาเป็นไป รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่จะช่วยสร้างความรักชาติ ศาสนา และบูรพมหากษัตริย์ไทย ที่ได้สละ เลือดเนื้อ เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยเรา ได้อยู่มาจนทุกวันนี้ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ ต่อปวงชนชาวไทย


          โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ช่วยกันขยายผลโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกต้อง ไปสู่เด็กและเยาวชน ได้รับรู้ที่มาที่ไป ได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ต่อแผ่นดินไทยสามารถเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง เกิดความรักหวงแผนความเป็นชาติและสามารถดำรงรักษาความเป็นไทยไว้ในอนาคต น้อมนำพระบรมราโชวาทพระราชดำรัส หลักการทรงงานนำไปปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดจนถ่ายทอดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สู่รุ่นลูกหลานสืบไป

(คลิปวีดีโอในข่าว)

          ส่วนทาด้าน นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ในนามคณะกรรมการจัดโครงการดังกล่าวฯ ได้กล่าวว่า.. เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี และเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การจัดการศึกษา เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างวินัยการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รู้วิถีความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือบุคคลในประวัติศาสตร์ชาติไทย กระบวนการสร้างระบบความรู้ ความเข้าใจ นำไปขยายผล ให้แก่ผู้เรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและเข้าใจในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้อย่างถูกต้อง โดยคาดว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////


วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการ "รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการ "รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 30, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.