จ.ราชบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตภัย


จ.ราชบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตภัย (พายุฤดูร้อน) ในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี ได้รับรายงานจากอำเภอเมือง ว่าได้เกิดเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 ตำบลท่าราบ หมู่ 11 ตำบลเกาะพลับพลา หมู่ที่ 2, 7 ตำบลสามเรือน และหมู่ที่ 1, 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 36 ครัวเรือน ภัยพิบัติดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////

จ.ราชบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตภัย จ.ราชบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตภัย Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 29, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.