วัฒนธรรม จ.ราชบุรี จัดโครงการ"เสริม สร้างทักษะชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้ผลิตสื่อสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล"


ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จับมือร่วมกับโรงเรียนวัดเขาวัง จัดโครงการ"เสริม สร้างทักษะชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้ผลิตสื่อสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เกิดการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมอย่างแพร่หลาย โดยมีนายชาติ ไชยพิมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนางพรรณี มีพรบูชา รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจงหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว และมีนายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการดรงเรียนวัดเขาวัง พร้อมด้วย นายปัญญา มณีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วย


ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจที่สำคัญ ในการดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ดำเนินการเฝ้าระวังติดตามความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาสังคม และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลสังคมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนในชุมชน ท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการ"เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้ผลิตสื่อ สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล" ขึ้นมา


โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งฝึกให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เกิดการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมอย่างแพร่หลาย และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและผู้ผลิตสื่อตระหนักและให้ความสำคัญต่อการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์


สำหรับโครงการดังกล่าวฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 75 คน ประกอบด้วย นักเรียน เยาวชน และครูอาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆจำนวน 25 โรงเรียน กำหนดเวลาจัดอบรมจำนวน 2 วัน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเรียนรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมภาคปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์โปรแกรมอินโฟกราฟฟิค ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  ครูจากโรงเรียนวัดเขาวัง ครูจากโรงเรียนวัดแคทราย และครูจากโรงเรียนอนุบาลราชบุรีและได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดเขาวังให้ใช้สถานที่พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการจัดอบรมครั้งนี้


อย่างไรก็ดี นางพรรณี มีพรบูชา รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจงหวัดราชบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นอกจากจะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมแล้ว ยังพบว่าสื่อมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของคนในสังคม จนก่อให้เกิดเป็นปัญหานานัปการและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงของสังคมที่ยังขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในการดำเนินชีวิตซึ่งปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในหลายมิติ ทั้งเรื่องของการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมความรุนแรง ในพฤติกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างไร้ขีดจำกัด รวมถึงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหยาบคาย อาจกล่าวได้ว่าสื่อเป็นปัจจัย ในลำดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางลบผนวกกับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ทำให้เกิดการ ไหลบ่าของทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เข้าสู่สังคมไทยอย่างไม่ขาดสาย จึงมีแนวโน้มที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ปรากฏอยู่ในสังคมขณะนี้และอาจทวีความรุนแรง เป็นปัญหาที่สร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมากขึ้นตามลำดับ

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จลงได้ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญยิ่งคือ เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้รู้จักตนเองมากที่สุดรู้ว่าตนเองเป็นใคร กำลังทำอะไร และควรจะทำอะไร และถ้ามีผู้ใหญ่ คอยให้คำชี้แนะสนับสนุนหรือหารือไปพร้อมกับเยาวชน ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนและประชาชน ให้รู้จักการเลือกบริโภคสื่ออย่างเหมาะสมและชาญฉลาด โดยไม่ตกเป็นเหยื่อและสามารถรู้เท่าทันสื่อ จะเป็นกลไกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว














/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////

วัฒนธรรม จ.ราชบุรี จัดโครงการ"เสริม สร้างทักษะชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้ผลิตสื่อสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล" วัฒนธรรม จ.ราชบุรี จัดโครงการ"เสริม สร้างทักษะชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้ผลิตสื่อสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล" Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 27, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.