ตลาดศรีเมืองจับมือ 5 หน่วยงานหลัก ลงนาม MOU ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัย

ตลาดศรีเมืองจับมือ 5 หน่วยงานหลัก ลงนาม MOU ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัย


          วันนี้ (23 พ.ค. 61) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ศรีเมือง) จับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU.) เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย ตามนโยบาย โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย


          ทั้งนี้ตลาดศรีเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อขยายโอกาส ในการพัฒนางานอาหารปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย กรมประมงกรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร อีกทั้งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ตลอดจนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือ ในการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทั้งระบบให้ได้ตามมาตรฐานสากล และถูกสุขอนามัย ตั้งแต่ผู้ผลิตในระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภค ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามโครงการอาหารปลอดภัย Food Safety จากฟาร์ม สู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Good Taste  และนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งผักและผลไม้ปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ รับประทานอาหารที่ปลอดภัย จากสารพิษและสารปนเปื้อน ตลอดจนเป็นการสนับสนุน ให้โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการความปลอดภัย ด้านอาหารให้กับคนไข้ ประชาชนที่มารับบริการ และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งเป็นส่งเสริมการสร้างรายได้ ให้เกษตรกร ในโครงการอาหารปลอดภัยได้ดีขึ้น 


          โดยมุ้งวัตถุประสงค์เพื่อ สนองยุทธศาสตร์เมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุรี และยกระดับผลสัมฤทธิ์การพัฒนางานอาหารปลอดภัยเผยแพร่สู่ประชาชน อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ประชาชนสามารถซื้อหาได้สะดวก รวมทั้งเป็นการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ให้แก่เกษตรกร อย่างยั่งยืนต่อไป


           สำหรับแนวดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือตกลงให้การสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารปลอดภัย โดยให้สนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลผลิตผัก ผลไม้และอาหารปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย สู่เกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชน ให้การสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและหาที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคตามระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมหรือที่รู้จักกันในGAP (Good Agriculture Practice) ให้การประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริม การประกอบธุรกิจของเครือข่ายเกษตรกร ในโครงการอาหารปลอดภัย ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และกระจายข่าวสารการสื่อสารกันกับผู้บริโภคและสมาชิก เครือข่ายในการเลือกซื้อผลผลิตปลอดภัย ให้การสนับสนุน และเป็นศูนย์ประสานงานการกระจาย และจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ให้กับทุกภาคส่วนทุกฝ่ายจะประสานความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจน ติดตามประเมินผลงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิตเอง


            อย่างไรก็ดีในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU.) เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย ตามนโยบาย โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี พร้อมด้วยคุณนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง คุณวีนา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สาธารณสุข จ.ราชบุรี นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี สพ.ญ.วรรณี วัฒนพงศ์ชาติ ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี และนายวิฑูรย์ สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันมอบใบประกาศรับรองการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามโครงการ "แล็ปประชารัฐ" ให้แก่ผู้ประกอบการอาหาร จำนวน 40 ราย โดยมีคุณลัทธิ แสนรักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามโครงการ "แล็บประชารัฐ"

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////

ตลาดศรีเมืองจับมือ 5 หน่วยงานหลัก ลงนาม MOU ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัย ตลาดศรีเมืองจับมือ 5 หน่วยงานหลัก ลงนาม MOU ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัย Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 24, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.