ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center:OSS) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่ SMEs เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตาม Life Cycle ให้คำปรึกษาธุรกิจเบื้องต้น ข้อมูลการบริหารจัดการองค์ความรู้ธุรกิจ ตลอดจนอำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของ SMEs รวบรวมข้อมูลความต้องการของ SMEs เพื่อการพัฒนากิจการ SMEs ให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและของประเทศได้อย่างยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้กรอบงบประมาณ 2,000 ล้านบาท เป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 3,000 ราย ในรูปแบบการให้เงินอุดหนุน รายละไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เว้นการชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ยและไม่ต้องใช้หลักประกัน คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น NPLs แต่กิจการยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรืออยู่ในวิสัยที่จะฟื้นฟูกิจการได้ เคยเป็น NPLs แต่ได้ปรับโครงการสร้างหนี้แล้ว ยังไม่เป็น NPLs แต่มีการปรับสัญญาชำระหนี้ ยังไม่เป็น NPLs แต่ชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอ ขาดสภาพคล่อง ประสบปัญหาทางธุรกิจ ยอดขายลดลง แต่ยังสามารถปรับปรุงกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและยังเป็นหนี้ปกติ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ สมัครเป็นสมาชิก สสว.ผ่านทาง Website และศูนย์ OSS ทั่วประเทศ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำเงินอุดหนุนไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ปรับปรุงฟื้นฟูกิจการให้สามารถเติบโตต่อไปได้ ขอรับปรึกษาและเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสว.เพื่อพัฒนาศักยภาพของกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-240947

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.