จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงานต่อไป โดยทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด รายละเอียด ได้ที่ www.ratchaburi.go.th/drt1567/ หัวข้อ “ข่าวประกาศ”

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเป็นส่วนรวม ตลอดจนดำเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักระมัดระวังตนในการบริโภคสินค้าหรือรับบริการต่าง ๆในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถมาใช้บริการได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบริการสายด่วน 1166 ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ www.ocpb.go.th , kiosk เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษา/แนะนำ และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากประชาชนทั่วไป
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.