จ.ราชบุรี เปิดกิจกรรม “ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน”ที่ศูนย์มณีลอย ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นายวิรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน” หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ท่านผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน”

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากได้ความสัมพันธ์ที่ประชาชนมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และองค์สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งประเทศ ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวไทย หันมาอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สม-เด็ด-พระ–อะ–ริ–ยะ–วง–สา–คะ–ตะ–ยาน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สะ-กน-ละ-มะ-หา-สัง-คะ-ปะ-ริ-นา-ยก) เนื่องในมงคลสมัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในปี 2560 และเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศให้เกิดขึ้น โดยอาศัยพลังศรัทธาที่มีต่อศาสนา และร่วมบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ประชารัฐร่วมใจในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดิน ทั้งยังช่วยลดภาวะวิกฤติด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ลดภาวะ โลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป ทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน นักเรียน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรม จนเกิดเป็นรูปธรรมอย่างสมบูรณ์ ที่จะช่วยในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง และยังเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ สามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้


จ.ราชบุรี เปิดกิจกรรม “ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน” จ.ราชบุรี เปิดกิจกรรม “ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน” Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.