สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี จัดโครงการถวายความรู้เพิ่มศักยภาพพระเลขานุการทุกระดับ


ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์เปิดโครงการถวายความรู้เพิ่มศักยภาพพระเลขานุการทุกระดับ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพสู่ชุมชนทุกหมู่บ้าน เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และถวายความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินวัดภายในวัด โดยมี นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว


ทั้งนี้วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์  และพระศาสนาที่สำคัญที่สุด  กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และให้รักษาการเจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  และพระเลขานุการ เป็นผู้แทนวัดในกิจการทั่วไป   อีกทั้งเป็นผู้ปกครองวัดและมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา  45  แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์  รักษาการเจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  และพระเลขานุการ  จึงเป็น ผู้มีความสำคัญต่อความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์  โดยที่รักษาการเจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  และพระเลขานุการ  มีข้อจำกัดด้วยวัยวุฒิ  คุณวุฒิ  สุขภาพและความเมตตา  ในบางวัดจึงอาจต้องได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง  โดยให้ได้รับการถวายความรู้  เพื่อให้ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตน   ด้านการปกครอง  การศาสนศึกษา  การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การสาธารณูปการ   การสาธารณสงเคราะห์  สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  จารีตประเพณี  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติและประกาศของมหาเถรสมาคมได้อย่างถูกต้อง  จะได้นำความรู้จากเรื่องต่าง ๆ  ตลอดทั้งเทคนิควิธีการบริหารและการจัดการวัดที่ได้รับการถวายความรู้  นำไปประยุกต์  นำไปใช้ได้ถูกต้องตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ


ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และคณะสงฆ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของพระสังฆาธิการระดับรักษาการเจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  และพระเลขานุการ  จึงจัดโครงการถวายความรู้แด่พระเลขานุการระดับ หลักสูตรของมหาเถรสมาคม เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพระเลขานุการทุกระดับ  มีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อพระเลขานุการทุกระดับ  สามารถปฏิบัติหน้าที่สนองงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง  6  ด้าน  คือ  งานด้านการปกครอง  การศึกษา  การเผยแผ่  การสาธารณูปการ  การศึกษาสงเคราะห์  และการสาธารณสงเคราะห์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนากิจการพระศาสนา  ให้สามารถสนองการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราโชบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเพื่อพระเลขานุการทุกระดับ  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  เสนอปัญหา  และแสวงหาแนวทางแก้ไขและการป้องกันปัญหาสังคมร่วมกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี จัดโครงการถวายความรู้เพิ่มศักยภาพพระเลขานุการทุกระดับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี จัดโครงการถวายความรู้เพิ่มศักยภาพพระเลขานุการทุกระดับ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 17, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.