อบต.บ้านคา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ต.บ้านคา


ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านคา และการเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านคา เพื่อเสนอนโยบายภาครัฐที่กระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดแจ้ง อบต. เทศบาล ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 


ทั้งนี้ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนกับ “การปลูกต้นไม้” ที่ต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยในจิตใจของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มี “สภาเด็กและเยาวชน” ในทุกระดับตั้งแต่ระดับตำบล เทศบาล อำเภอ จังหวัด ถึงระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 และมติของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งทุกจังหวัดสั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ 

สำหรับการเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละระดับ โดยดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจัดให้มีการคัดเลือกได้ ให้ดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ส่วนกลางกำหนด จากนั้นให้ดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
อบต.บ้านคา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ต.บ้านคา อบต.บ้านคา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ต.บ้านคา Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 09, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.