สนง.เกษตร จ.ราชบุรี จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน


สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นายจิระศักดิ์ วิเศษสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการนำหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน จังหวัดราชบุรีมีเป้าหมายการดำเนินงานทั้งสิ้น 130 ชุมชน 227 โครงการงบประมาณ 217,694,404 บาท และได้กำหนดจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
สนง.เกษตร จ.ราชบุรี จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สนง.เกษตร จ.ราชบุรี จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.