สคร.5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2560


ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สคร.5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" (Animal Free of Rabies :Human are) ทั้งนี้สาเหตุหลักของการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามักพบในสุนัข และแมวที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งมักจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน และถือเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน เนื่องจากกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าด้านการท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม โดยจังหวัดราชบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ หากจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและประชาชนอย่างมากอีกด้วย


สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สคร.5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค และปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การแสดงพันธุ์สัตว์พื้นถิ่น แสดงสัตว์เลี้ยงพิเศษ การตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่เด้กนักเรียน ก่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านโรคพิษสุนัขบ้ามาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งภาครัฐ องค์กรต่างๆ และประชาชน
สคร.5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2560 สคร.5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 21, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.