สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี เดินหน้าโครงการจัดงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร "2560


สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เดินหน้าโครงการจัดงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร "2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก" ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยขณะเป็นประธานในโครงการจัดงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร "2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองราชบุรี ว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดโครงการนี้ขึ้น ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องการสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรและการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรให้ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้ง smart officer และ smart farmer รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน หรือ T&V system ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกของการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จด้วยดีสนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี เดินหน้าโครงการจัดงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร "2560 สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี เดินหน้าโครงการจัดงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร "2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.