เทศบาลเมืองราชบุรี จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560


วันที่ 20 ก.ย. 60 ณ ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองราชบุรี โดยมี นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ต้อนรับและเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงค์จักรีถึงสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์


นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชนก็มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ และสถาบันทีมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนา คือ สถาบันครอบครัว ซึ่งหากผู้ปกครองมีความเข้าใจ เอาใจใส่ ดูแล ทนุถนอม ให้ความรักความอบอุ่นแก่เยาวชนที่อยู่ในความปกครองอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีส่วนเป็นอย่างมากในการที่จะนำพาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ซึ่งจะพาประเทศชาติให้เจริญรุงเรืองต่อไปในภายภาคหน้า

สำหรับในส่วนจังหวัดราชบุรี ทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันสังคมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งเป็นพลังลูกใหม่ๆ ที่จะมาสร้างและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นเทศบาลเมืองราชบุรีจึงได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยภายในงาน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น 2560 และ มอบเกียรติบัตร คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับเทศบาล 2560 และได้เดินชมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ทั้ง 5 โรงเรียนอีกด้วย

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองราชบุรี จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 21, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.